Tietosuojaseloste

Tästä tietosuojaselosteesta ilmenee mitä ja millä perusteella henkilötietoja kerätään, miten niitä käsitellään sekä mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään Joensuun Analysointi ja Sijoitus Oy:ssä.

Joensuun Analysointi ja Sijoitus Oy (jäljempänä JAS) suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679). Henkilötiedolla tarkoitetaan luonnollista henkilöä (rekisteröity) koskevia tietoja, joista hänet voidaan suorasti tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin konsulttiyhtiö JAS:n tarjoamiin palveluihin. Lisäksi tätä tietosuojaselostetta sovelletaan myös mahdollisten uusien asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn, jotka ovat pyytäneet tarjousta tai muulla tavoin ilmaisseet kiinnostuksensa JAS:n tarjoamia palveluita kohtaan. Tietosuojaselostetta sovelletaan myös JAS:n yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden toimesta suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä

Joensuun Analysointi ja Sijoitus Oy
Y-tunnus: 2770558-8

Siltakatu 18
80100 JOENSUU
seppo.akerlund(a)outlook.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn edustaman yhtiön välinen sopimussuhde, joka perustuu JAS:n tarjoaman palvelun tuottamiseen. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään sekä ajantasaista (yritys)asiakasrekisteriä ylläpidetään lisäksi lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, palveluiden turvallisuuden varmistamiseksi, riskienhallintaan sekä väärinkäytösten estämiseksi ja selvittämiseksi. Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja hoitamiseksi perustuu oikeutettuun etuun. 

Tietosisältö ja tietolähteet

Asiakasrekisteriin sekä asiakaskansioihin tallentuu pääsääntöisesti sekä asiakkaan antamaa tietoa että palvelun yhteydessä kerättävää tai muutoin muodostuvaa tietoa.

- Yhteystietoja ja tunnistamistietoja: luonnollisten henkilöiden etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, syntymäaika.

Tietolähteet:

- henkilötiedot saadaan pääosin rekisteröidyiltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas tai esimerkiksi asiakkaan tilitoimisto luovuttaa tietoja. Lisäksi asiakkaan kirjanpitoaineistosta ilmeneviä henkilötietoja voi tallentua rekisterinpitäjän asiakaskansioihin. Emme käsittele tai tallenna asiakkaidemme ns. arkaluonteisia tietoja.

Tietojen luovutus- ja suojausperiaatteet

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Erityistapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa tai oikeuttamissa tilanteissa.

Yhtiö käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan niiden asianmukainen turvallisuus. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan JAS:n henkilökunnalla, joiden työtehtävät edellyttävät näiden tietojen käsittelyä. Yhtiö käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi. Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä tahoja sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus työsopimuslain sekä erillisten sopimusten salassapitoehtojen perusteella.

Tietojen säilytysaika

Poistamme ja hävitämme tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot asiaan kuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kuitenkin mm. kirjanpitolain ja muiden lakien velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään em. ajanjaksoa pidempään.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Tietojen tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja niihin vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Laadittu 24.5.2018, päivitetty 21.2.2021

JAS consulting

Seppo Åkerlund
HT-tilintarkastaja

Puh. 0400 671 585
seppo.akerlund@outlook.com

© 2020, JAS consulting

Yritysjärjestelyt ja arvonmääritykset.